Grafik

KONKURS! 
Śledź nasze profile na Facebooku i Instagramie, weź udział w Konkursie i wygraj m.in. voucher na 4 treningi DUO! Regulamin >>

Regulamin

Regulamin konkursu organizowanego na portalu Facebook oraz Instagram przez Studio Treningu Personalnego Nowa Forma


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorką Konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram, na profilu Nowa Forma – Studio Treningu jest Karolina Januszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nowa Forma – Karolina Januszewska, NIP: 5542838920, REGON: 387875402 (dalej „Organizator”).

 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs prowadzony jest w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram w formie posta konkursowego.

 3. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

 4. Konkurs trwa od dnia 17 marca 2023, od godziny publikacji posta konkursowego, do dnia 31 marca 2023, do godziny 23:59.

 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany przez portal Facebook oraz Instagram.

 8. Portale Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook i Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook lub Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

  §2 UCZESTNIK KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: Uczestnik) i posiada bilet wstępu na co najmniej jeden z dwóch dni II Przeglądu Kobiecych Filmów Górskich i Podróżniczych.

 2. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy i rodzina (w tym wstępni) Organizatora oraz pracownicy, rodzina podmiotów będących fundatorem nagród w Konkursie.

 3. Uczestnik oświadcza, że:

 • jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook/Instagram;

 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook/Instagram posiadającym konto prywatne;

 • §3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  a. polubienie profilu Nowa Forma – Studio Treningu oraz profilu Fundacja Wandalistki
  b. oznaczenie w komentarzu (Facebook) lub na relacji (Instagram) osoby, z którą wykorzystasz nagrodę główną; w relacji również oznaczenie konta Nowej Formy i Fundacji Wandalistki
  c. umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym (Facebook) lub na relacji (Instagram) odpowiedzi na pytanie “W jakim nietypowym miejscu zdarzyło Ci się trenować lub oddawać aktywności fizycznej). 

 2. Każdy uczestnik może wysłać jedną odpowiedź na portalu Facebook i jedną na koncie Instagram. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania odpowiedzi przesłanej przez Zwycięzcę konkursu w serwisie Facebook lub/oraz Instagram także po zakończeniu konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przesłanie zgłoszenia.

 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem odpowiedzi i posiada do niej wszelkie prawa, w szczególności przysługują mu autorskie prawa majątkowe i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że dołączone do odpowiedzi przesłane zdjęcie przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy przesłane zdjęcie zawiera wizerunki innych osób, Uczestnik Konkursu oświadcza, że udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.

 6. Organizator dokona oceny przesłanych odpowiedzi i ogłosi Zwycięzcę konkursu na II Przeglądzie Kobiecych Filmów Górskich i Podróżniczych w Kinie Muza, 1 kwietnia 2023 roku. 

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook/Instagram.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika Konkursu do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie, celem potwierdzenia przeniesienia praw do opublikowanej odpowiedzi w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, regulaminem portalu Facebook/Instagram, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook/Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu w szczególności Uczestników, którzy:

 • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub Regulaminem portalu Facebook/Instagram, w szczególności zawierające treści obraźliwe lub wulgarne, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej;

 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka/Instagrama kont/profili osób trzecich lub podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka/Instagrama;

 • ingerują w mechanizm działania konkursu;

 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook/Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

 • nie ukończyli 18 lat;

 • zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Studio Treningu Nowa Forma.
  12. Dostęp do konkursu jest bezpłatny.

§4 NAGRODA

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na 4 treningi DUO w studiu Nowa Forma. Wartość nagrody: 550 zł.

Nagroda dodatkowa: voucher na 4 x zajęcia jogi. Wartość nagrody: 140 zł. 

 1. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 2. Zwycięzcy konkursu przysługuje prawo do przeniesienia Nagrody na osobę trzecią.

 3. Zwycięzca konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  §5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcami zostaną autorzy komentarza lub relacji, które uzyskają jak najwięcej reakcji i spełnią wszystkie warunki wymagane przez Organizatora. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków, nagroda przechodzi na kolejną odpowiedź.

 2. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora na II Przeglądzie Kobiecych Filmów Górskich i Podróżniczych w Kinie Muza 1 kwietnia 2023. 

 3. Ogłoszony w sposób powyższy Zwycięzca konkursu odbierze nagrodę osobiście na II Przeglądzie Kobiecych Filmów Górskich i Podróżniczych. Jeżeli nie będzie obecny pierwszego dnia przeglądu, jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem i umówić sposób odbioru nagrody, z okazaniem wykupionego biletu wstępu na Przegląd. 

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy konkursu a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy konkursu, o której nie został poinformowany. W takim przypadku Zwycięzca konkursu traci prawo do Nagrody.

  §6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@nowa-forma.pl lub na piśmie w czasie trwania Konkursu, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy konkursu.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę profilu na portalu Facebook/Instagram, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 z dopiskiem “Konkurs”

 4. Reklamacje rozpatrywane będą za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, według wyboru Organizatora, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

  §7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłączenie w celu dokonania czynności niezbędnych dla jego prawidłowego przeprowadzenia.

 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród.

 5. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się za pomocą adresu e-mail: biuro@nowa-forma.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 7. W momencie usunięcia danych, Uczestnik traci prawo uczestnictwa w Konkursie.

 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu narusza przepisy prawa, każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2023 . 

 2. Regulamin dostępny jest pod postem konkursowym

 3. Uczestnictwo w konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Przesłanie zgłoszenia jest traktowane jako akceptacja Regulaminu.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 5. Wszelkie spory odnoszące się i wynikające z Konkursu lub niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na Fanpage.

 7. Wszelkie spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Kontakt

Czekamy na wiadomość od Ciebie!

Zadzwoń do nas: +48 663 748 414
Napisz do nas: biuro@nowa-forma.pl
Nowa Forma
Studio Treningu Personalnego
ul. Krasińskiego 3/1, Poznań
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 6:30-21:00
sobota: 8:00-12:00